Om oss

Kvalitet

Vi ser kvalitet som en viktig framgångsfaktor såväl i enskilda entreprenader som i ett långsiktigt företagsperspektiv.
Våra uppdrag genomför vi så att de kan utgöra framtida referensuppdrag i vår marknadsföring.

I vårt arbete använder vi vedertagna arbetsmetoder utifrån tillämpliga författningskrav.
Kompetent personal säkrar ett professionellt utförande genom egenkontroller under hela utförandet samt slutkontroll.

I våra uppdrag verkar vi som ett väl sammansvetsat lag tillsammans med leverantörer andra entreprenörer och underentreprenörer. Tillsammans levererar vi efterfrågad entreprenad i rätt tid och till rätt utförande.

Vi har valt att utveckla vår verksamhet och vårt kvalitetsledningssystem genom ständiga förbättringar.

Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att kvalitetspolicyn följs.

E-schakt Entreprenad har ett integrerat ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö enligt ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, samt OHSAS 18001:2007.

Miljö

Vi ska verka för att förebygga förorening och för att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt. Vår lägsta kravnivå är att uppfylla gällande lagstiftning och myndighetskrav.

Genom vår kunskap om miljöaspekter kopplade till olika markarbeten kan vi bistå kunden med råd i både projekterings- och genomförandearbetet.

Vid val av material och tjänster beaktar vi miljöaspekter. För entreprenadmaskinarbeten ställer vi krav på miljöanpassade motorer.

Vi källsorterar avfall och återanvänder schaktmassor.

I vårt praktiska miljöarbete deltar alla medarbetare och anlitade underentreprenörer.

Vårt eget miljöarbete och vårt miljöledningssystem utvecklar vi genom ständiga förbättringar.

Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.

E-schakt Entreprenad har ett integrerat ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö enligt ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, samt OHSAS 18001:2007.

Arbetsmiljö

Vår målsättning är en bra arbetsmiljö, såväl ur fysiskt, psykiskt som ur ett socialt perspektiv. En bra dag på jobbet innebär för oss, en rimlig balans mellan människa, maskin och organisation. Vi sätter säkerheten först genom att ha god kunskap om tillämpliga lagar och föreskrifter inom arbetsmiljöområdet. Tillsammans strävar vi efter att ständigt förbättra vår arbetsmiljö, förhindra arbetsskador, minska arbetsrelaterad sjukfrånvaro och på ett tidigt stadium arbeta med rehabilitering.

Vi har valt att utveckla vår arbetsmiljö genom ständiga förbättringar. Arbetsmiljöarbete med allas delaktighet.

Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön, men för att uppnå en god arbetsmiljö krävs att vi alla är delaktiga i arbetsmiljöarbetet.

Varje medarbetare ska:

  • Känna till målen med sitt arbete
  • Ha nödvändig kompetens och befogenheter för att utföra sina arbetsuppgifter samt använda och utveckla sin kompetens
  • Medverka i att påverka det egna arbetets innehåll och arbetsmiljö
  • Visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö
  • Verka för att mobbning inte förekommer
  • Medverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet
  • Använda personlig skyddsutrustning

E-schakt Entreprenad AB har ett integrerat ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö enligt ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 samt OHSAS 18001:2007.

Kvalificeringar

En av våra viktigaste kärnvärden är att ha kunskap och förståelse. Att bygga upp kunskap och erfarenhet är något vi arbetar med varje dag, även i form av certifieringsprogram.
Vi är kvalificerade i:

Sellihca Kvalificeringssystem
Sellihca är ett kvalificeringssystem och leverantörsregister för leverans av varor och tjänster till vatten- och energisektorn. Systemet är etablerat i enlighet med lagen om upphandling inom försörjningssektorn (LUF). För att arbeta med kärnkraftverk krävs att företaget är kvalificerat.

TransQ
TransQ kvalificeringssystem för leverantörer till Skandinaviska Transportorganisationer är ett register med leverantörer som är utvärderade efter kriterier satta av de deltagande organisationerna. Fördelarna med TransQ är bland annat förkortad upphandlingstid och att leverantörer som kvalificerats är kvalificerade för de största organisationerna i Skandinavium.

Historik

E-Schakt Entreprenad AB är ett entreprenadföretag som har utfört mark- och anläggningsarbeten sedan 1978. Vi har vår bas inom Stockholms län men utför även arbeten i övriga delar av landet.

Basen i verksamheten är underhåll av betongkonstruktioner, i första hand brounderhåll samt mark- och anläggningsarbeten.

Vi utför nyproduktionsarbeten framförallt av betongkonstruktioner, såsom stödmurar, trappor, grunder och liknande samt även bullerskärmar och andra konstruktioner i trafikmiljö.

Vi har ett integrerat kvalitets- och miljöledningssystem enligt ISO 9001:2008 samt ISO 14001:2004.

Våra kunder återfinns både inom den privata och offentliga sektorn.

Våra samarbetspartners

Med många år i branschen har vi ett väl upparbetat kontaktnät av leverantörer och samarbetspartners.

SPV Group
Trafikavstängningar och trafikanordningsplaner.
Även uthyrning av trafikanordningar och skyltar i samband med vägarbeten – allt från små skyltar till barriärer i stål och betong.

BVA Group
Vattenbilning, industrisanering samt alla förekommande betongreparationer. 

Hör av dig

Mariehällsvägen 37 A,
168 65 Bromma

+46 (0)8-404 15 00